Ga naar inhoud
Klaar voor een frisse start dit voorjaar? Ruim op met een container van Afzetbak.nl!

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze Algemene Voorwaarden - versie Oktober 2017 nr.1 - worden gebruikt door Afzetbak.nl (MH Sales Support B.V.), statutair gevestigd te De Lier, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ‘s-Gravenhage onder dossiernummer 80679722, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ‘s-Gravenhage onder nummer 80679722 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatie: de vaststelling door of namens Afzetbak.nl, dat zowel de aangeboden afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de acceptatievoorwaarden.
 • Acceptatievoorwaarden: de in de begeleidingsbrief en/of anderszins door of vanwege Afzetbak.nl aan de opdrachtgever verstrekte voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen zelf, als de te volgen procedure en wijze waarop deze aan Afzetbak.nl dienen te worden aangeboden, evenals de acceptatie van afvalstoffen.
 • Afvalstoffen: alle in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst aan Afzetbak.nl aangeboden stoffen waarvan de opdrachtgever zich ontdoet.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige set Algemene Voorwaarden Afzetbak.nl – versie Oktober 2017 nr. 1 welke zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80679722.
 • Afzetbak.nl: Afzetbak.nl en alle direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen, die partij zijn bij een overeenkomst of in het kader van een overeenkomst producten en/of diensten aan de opdrachtgever leveren.
 • EVOA: EG-verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen of eventuele toekomstige herzieningen daarop.
 • Inzamelmiddel(len): alle herbruikbare middelen als containers, vaten, pallets, voertuigen enz. bestemd voor de tijdelijke opslag, het vervoer en/of de verwijdering van afvalstoffen.
 • Opdrachtgever: al diegenen die met Afzetbak.nl een overeenkomst sluiten of daartoe een offerte aanvragen.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 • Partijen: Afzetbak.nl en de opdrachtgever.
 • Producten: alle in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst door Afzetbak.nl aan de opdrachtgever verkochte afvalstoffen, bouwstoffen, puingranulaat, overige stoffen, zaken of goederen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Afzetbak.nl met haar opdrachtgevers sluit, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen al het meerwerk dat Afzetbak.nl ten behoeve van haar opdrachtgevers uitvoert.

2.2 Op van de onderhavige Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Afzetbak.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten met Afzetbak.nl.

3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

Alle offertes van Afzetbak.nl worden mede gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, monsters en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Offertes van Afzetbak.nl zijn geheel vrijblijvend; opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.

3.3 Afzetbak.nl is eerst gebonden, nadat zij een aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat zij de opgedragen werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen.

3.4 De opdrachtgever is gebonden, nadat hij Afzetbak.nl een opdracht heeft gegeven of een door Afzetbak.nl uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever Afzetbak.nl niet, maar komt een overeenkomst alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.

4. Duur, exclusiviteit en beëindiging

4.1 Behoudens in geval van opdrachten tot het incidenteel inzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van Afvalstoffen, worden overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van 36 maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Behoudens tijdige schriftelijke opzegging overeenkomstig artikel 4.3, worden de overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als waarvoor de overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, zulks evenwel met een minimum van twaalf (12) maanden

4.3 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, mits schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden

4.4 Het is opdrachtgever gedurende de contractduur niet toegestaan om met betrekking tot dezelfde afvalstoffen als die waarop de overeenkomst met - 2 - Algemene Voorwaarden Afzetbak.nl - versie Oktober 2017 nr. 1 Afzetbak.nl ziet vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te gaan.

4.5 Behoudens in het geval de opdrachtgever daartoe wegens wettelijk verzuim van Afzetbak.nl gerechtigd zou zijn, is opdrachtgever niet bevoegd een overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien zij dit wel doet, is Afzetbak.nl gerechtigd de resterende (periodieke) verplichtingen volgend uit de overeenkomst in een keer aan opdrachtgever in rekening te brengen

4.6 Iedere Partij is bevoegd om - onverminderd zijn recht op schadevergoeding - zonder nadere sommatie de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien en zodra die andere partij in wettelijk verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens onder curatele stelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer die andere partij - indien deze is een vennootschap onder firma of besloten of naamloze vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

5. Prijzen

5.1 De door of vanwege Afzetbak.nl opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, steeds exclusief meerwerk, exclusief transportkosten en exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

5.2 Afzetbak.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Afzetbak.nl. toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de energieprijzen of een stijging van de be- of verwerkingsprijzen. Ingeval de prijs aldus binnen één kalenderjaar met méér dan vijf procent (5%) zou worden verhoogd, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst op die grond voortijdig op te zeggen tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat.

5.3 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde heeft Afzetbak.nl het recht om jaarlijks haar prijzen aan te passen conform de ontwikkeling van het prijspeil in de branche.

6. Meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden en/of producten die tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, waaronder onder meer begrepen:

 • a. wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden worden verzwaard of uitgebreid;
 • b. aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat zulks redelijkerwijs nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst en/of op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften;
 • c. aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, die nodig zijn geworden als gevolg van niet-nakoming door de opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, zulks onverminderd de overige rechten van Afzetbak.nl;
 • d. één of meerdere extra ledigingen en/of inzameldiensten met betrekking tot afvalstoffen die zich naast of op – en niet in – de container bevinden op het ogenblik van de reguliere lediging.

7. Reclame

7.1 Alle door de opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Afzetbak.nl dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen veertien (14) dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afzetbak.nl zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. 7.2 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij Afzetbak.nl te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. 7.3 Reclames als hiervoor, sub 1 en 2 bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan Afzetbak.nl de wettelijke handelsrente is verschuldigd

8.2 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Afzetbak.nl verschuldigde bedragen komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15 %) van het door de opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 250,--.

8.3 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.

8.4 De vordering tot betaling van alle aan Afzetbak.nl verschuldigde bedragen wordt terstond en integraal opeisbaar, indien en zodra de opdrachtgever in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen jegens Afzetbak.nl, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot onder curatele stelling van de opdrachtgever aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) de goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de opdrachtgever - indien deze is een vennootschap - 3 - Algemene Voorwaarden Afzetbak.nl - versie Oktober 2017 nr. 1 onder firma, commanditaire vennootschap, besloten of naamloze vennootschap of een andere rechtspersoon - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

8.5 Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Afzetbak.nl, indien zij vreest dat de Opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn zijn betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever des verzocht vooruit heeft betaald en/of voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Afzetbak.nl het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Afzetbak.nl uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de opdrachtgever te worden vergoed.

9. Onvoorziene omstandigheden

9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden, die Afzetbak.nl bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Afzetbak.nl haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, treedt Afzetbak.nl niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

9.2 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Afzetbak.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog (gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in/uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Afzetbak.nl of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van Afzetbak.nl en/of haar leveranciers.

9.3 Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Afzetbak.nl blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

9.4 Indien Afzetbak.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het verrichte casu quo het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid van Afzetbak.nl

10.1 Onverminderd de overigens in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exconisaties is de aansprakelijkheid van Afzetbak.nl jegens opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Afzetbak.nl in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Afzetbak.nl is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

10.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Afzetbak.nl in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Afzetbak.nl beperkt tot ten hoogste € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend Euro).

10.3 Afzetbak.nl is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg of indirecte, schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Afzetbak.nl.

10.4 Afzetbak.nl is voorts ook niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de beof verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. De afvalstoffen zullen in een dergelijk geval ofwel aan de opdrachtgever worden teruggegeven zonder dat daar enigerlei kosten voor in rekening worden gebracht en zonder dat daardoor enigerlei aansprakelijkheid ontstaat dan wel – indien dit mogelijk is en de opdrachtgever zulks wenst - aan een andere be- of verwerkingsinrichting ter verwerking worden aangeboden, waarbij in dit laatste geval de daaraan verbonden extra kosten aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

10.5 Afzetbak.nl is niet aansprakelijk voor door derden of de opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van Afzetbak.nl. De opdrachtgever zal Afzetbak.nl vrijwaren van aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid hierbij is uitgesloten.

10.6 Onverminderd hetgeen in artikel 7 omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding tegen Afzetbak.nl, behalve die welke door Afzetbak.nl is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

10.7 De opdrachtgever vrijwaart Afzetbak.nl, haar werknemers en andere door Afzetbak.nl bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met producten, zaken of andere producten afkomstig van Afzetbak.nl, afvalstoffen afkomstig van de opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens Afzetbak.nl, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Afzetbak.nl is te wijten.

10.8 Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of - vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Afzetbak.nl kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Afzetbak.nl ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

11. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Forumkeuze

Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage, tenzij Afzetbak.nl besluit de kwestie voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

13. Afwijkingen

Behoudens indien en voor zover anders voorzien in deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen afwijkingen van – of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn slechts schriftelijk worden overeengekomen.

HOOFDSTUK II VERHUUR / TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN

14. Ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen

14.1 Alle door of vanwege Afzetbak.nl ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom.

14.2 De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst aan Afzetbak.nl worden meegedeeld.

14.3 Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel, al dan niet tegen vergoeding door Afzetbak.nl aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan het inzamelmiddel. Opdrachtgever vrijwaart Afzetbak.nl voorts tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het inzamelmiddel is ontstaan.

14.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen door de opdrachtgever en zal Afzetbak.nl vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.

14.5 De opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.

14.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen ter plekke te verplaatsen en evenmin om deze naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Afzetbak.nl zijn afgeleverd.

14.7 De opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.

14.8 Eventuele schade aan een Inzamelmiddel dient onmiddellijk schriftelijk door de opdrachtgever aan Afzetbak.nl gemeld te worden.

14.9 Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Afzetbak.nl, voor rekening van opdrachtgever, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Afzetbak.nl zelf.

14.10 De opdrachtgever is niet bevoegd de Inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan een of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde te laten ledigen.

14.11 De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen afvalstoffen.

14.12 Afzetbak.nl is te allen tijde gerechtigd de inzamelmiddelen bij de opdrachtgever te (doen) inspecteren.

14.13 Afzetbak.nl is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen; bij het einde van de overeenkomst is opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek van Afzetbak.nl leeg en in goede staat aan haar terug te geven.

HOOFDSTUK III OPERATIONELE BEPALINGEN INZAKE AANBIEDING, INNAME, ACCEPTATIE EN/OF BE- OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

15. Uitvoering van de werkzaamheden; algemeen

15.1 Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens, bescheiden en informatie aan Afzetbak.nl te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Afzetbak.nl respectievelijk de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

15.2 Alle door Afzetbak.nl te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden mede gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten ter zake, is Afzetbak.nl niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door de opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie.

15.3 De opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door Afzetbak.nl voorgeschreven Inzamelmiddelen te gebruiken.

15.4 Onverminderd het vorenstaande staat de opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege hem ter uitvoering van de overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Afzetbak.nl te betreden terreinen en gebouwen van opdrachtgever daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door Afzetbak.nl of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften. De opdrachtgever dient ter zake de door hem aan Afzetbak.nl opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of Afzetbak.nl gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.

15.5 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van Afzetbak.nl. De opdrachtgever betreedt het terrein van Afzetbak.nl op eigen risico. Afzetbak.nl is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen, die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Afzetbak.nl. - 5 - Algemene Voorwaarden Afzetbak.nl - versie Oktober 2017, versie 1

15.6 Afzetbak.nl is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst aan een derde op te dragen.

15.7 Afzetbak.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om meerwerk uit te voeren en als zodanig aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien het belang van de opdrachtgever en/of de uitvoering van de overeenkomst zulks vergt.

15.8 De door Afzetbak.nl opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal.

15.9 Afzetbak.nl heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en al dan niet in gedeelten.

16. Omschrijving afvalstoffen, monsterneming en analyse

16.1 De opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door Afzetbak.nl, alsook nadien telkens wanneer Afzetbak.nl daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de afvalstoffen aan Afzetbak.nl te verstrekken, dan wel - indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de afvalstoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Afzetbak.nl te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de afvalstoffen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan Afzetbak.nl te melden.

16.2 De opdrachtgever staat jegens Afzetbak.nl in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.

16.3 In verband met de op voorhand tussen partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal de opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen afvalstoffen deponeren, en er voor instaan dat ook derden daarin geen afvalstoffen deponeren, die krachtens overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen. Daarbij geldt onder meer dat:

 • a. in rol- en/of minicontainers en/of daartoe geschikte huisvuilzakken nimmer mogen worden gedeponeerd noch voor depot daarin mogen worden aangeboden: gevaarlijke afvalstoffen, puin of beton, kadavers en/of slachtafval en/of afvalstoffen die ontplofbaar zijn (afvalstoffen die stank verspreiden, giftig, verhardend, bijtend, agressief, en/of anderszins gevaarlijk kunnen zijn mogen alleen daarin worden aangeboden indien dit is overeengekomen) of qua afmeting en/of omvang groter zijn dan de container en/of waarvan het totaal gewicht het laadvermogen van de container of het hefvermogen van de hefinstallatie te boven gaat en eventueel andere stoffen die door de verwerkingsinrichting niet worden geaccepteerd;
 • b. in containers die bestemd zijn voor de inzameling en opslag van specifieke stoffen zoals bijvoorbeeld glas, papier, blik, textiel, kunststoffen e.a. uitsluitend die specifieke stoffen mogen worden gedeponeerd. De afvalstoffen dienen zodanig te worden aangeboden door de opdrachtgever dat verlies, morsen, of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Afzetbak.nl of derden wordt veroorzaakt.

16.4 Onverminderd het vorenstaande staat de opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door hem aangeboden Afvalstoffen géén radioactief materiaal c.q. afval bevatten.

16.5 Onverminderd de overige rechten van Afzetbak.nl is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten en/of doordat de afvalstoffen radioactief afval bevatten en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel. Indien Afzetbak.nl door derden, daaronder begrepen degene aan wie de afvalstoffen door Afzetbak.nl ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, is de opdrachtgever gehouden Afzetbak.nl ter zake te vrijwaren.

16.6 Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van Afzetbak.nl zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de afvalstoffen door of vanwege Afzetbak.nl, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van Afzetbak.nl desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij blijkt dat de afvalstoffen conform de door de opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen de opdrachtgever en Afzetbak.nl een overeenkomst met betrekking tot de Afvalstoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen.

17. In ontvangstneming

17.1 Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient de opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Afzetbak.nl.

17.2 De opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie.

17.3 Vanaf het moment van acceptatie zijn de afvalstoffen, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van Afzetbak.nl en komen zij voor rekening en risico van Afzetbak.nl behoudens in gevallen als voorzien onder b van artikel 17.4.

17.4 Indien de opdrachtgever in een of meer van zijn uit dit Hoofdstuk III van deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten en of niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichting zoals opgenomen in Hoofdstuk I artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden, is Afzetbak.nl bevoegd om te harer keuze: - 6 - Algemene Voorwaarden Afzetbak.nl Nederland - versie Oktober 2017 nr. 1

 • a. ofwel aan opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen;
 • b. ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de overeenkomst tussen partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De opdrachtgever is in dat geval verplicht de door Afzetbak.nl dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Afzetbak.nl terug te nemen. Het transport van de afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de opdrachtgever.

HOOFDSTUK IV VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

18. Leveringstermijn

18.1 In of krachtens de overeenkomst genoemde levertijden – opleveringtijden daaronder verstaan – zijn bij benadering vastgesteld en worden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding niet beschouwd als fatale termijnen.

18.2 Bij levering in afwijking van de levertijd is Afzetbak.nl niet eerder in verzuim dan na daartoe schriftelijk, bij aangetekende post, in gebreke te zijn gesteld waarbij Afzetbak.nl een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen, welke termijn tenminste veertien (14) dagen betreft.

18.3 Indien Afzetbak.nl gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Afzetbak.nl ter beschikking heeft gesteld.

18.4 Afzetbak.nl stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in Afzetbak.nl kennis indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van de overeengekomen levertijden verwacht kan worden.

18.5 Herroepingsrecht bij Afzetbak.nl, zie daarvoor onze speciale pagina 'herroepingsrecht'.

19. Levering en risico-overgang

19.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten ‘Ex Works’ (Af Fabriek; conform de classificatie Incoterms® 2010) en gaat derhalve het risico ten aanzien van onder meer, doch niet beperkt daartoe, de staat, verlies, beschadiging, waardevermindering, diefstal etc. van de producten over op van Afzetbak.nl op de opdrachtgever op de be- en verwerkingsinrichting c.q. de locatie van Afzetbak.nl

19.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt feitelijke (af)levering c.q. ter beschikking stelling van de producten door Afzetbak.nl aan de opdrachtgever plaats en worden deze door de opdrachtgever geacht te zijn aanvaard op het moment van feitelijke (af)levering van de producten, waaronder wordt verstaan: - in het geval de producten door de opdrachtgever bij de be- of verwerkingsinrichting c.q. de locatie van Afzetbak.nl worden afgehaald, vindt feitelijke (af)levering plaats door weging op het in artikel 23.3 bedoelde weegtoestel en het ter beschikking stellen van de in artikel 23.4 bedoelde weeg bon, vrachtbrief, aflevering bon of soortgelijk document; of - in het geval de producten door of namens Afzetbak.nl op de met de opdrachtgever overeengekomen locatie worden afgeleverd vindt feitelijke (af)levering plaats door het lossen van de vracht producten op de overeengekomen locatie en het ter beschikking stellen van de in artikel 23.4 bedoelde weegbon, vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document.

19.3 De opdrachtgever staat er voor in dat door of namens Afzetbak.nl geleverde producten kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. Indien Afzetbak.nl niet op adequate wijze op de plaats van aflevering kan komen, dient opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade aan Afzetbak.nl te vergoeden, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. De schade bestaat in elk geval uit door Afzetbak.nl tevergeefs aangewende kosten alsmede uit winstderving.

20. Overige (leverings) verplichtingen

20.1 De opdrachtgever is verplicht de order tot afname van producten op het overeengekomen tijdstip af te nemen c.q. op het moment van feitelijke (af)levering c.q. ter beschikking stelling van de producten door Afzetbak.nl, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien de opdrachtgever afname van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (af)levering, is Afzetbak.nl gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

20.2 De opdrachtgever erkent dat zij over alle informatie beschikt waarvoor de door of namens Afzetbak.nl geleverde producten gebruikt en toegepast kunnen worden. De opdrachtgever garandeert dat zij alle informatie inzake het gebruik en de (nuttige) toepassing van de door of namens geleverde producten verschaft aan haar afnemers waaraan zij de producten overdraagt.

20.3 In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen geleverd worden door Afzetbak.nl en aangemerkt worden als een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG, is de EVOA van toepassing. Partijen verklaren de op grond van de EVOA rustende verplichtingen, waaronder mede doch niet beperkt daartoe worden begrepen het volgen van de kennisgevingsprocedure door partijen, adequaat en stipt na te komen.

20.4 In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen worden geleverd door Afzetbak.nl en aangemerkt worden als een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG is de opdrachtgever verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) kalenderjaar, of zoveel eerder als door het bevoegd gezag wordt verlangd, na ontvangst daarvan aan Afzetbak.nl een verklaring te verstrekken dat die producten op fysische en milieu hygiënische verantwoorde wijze zijn verwijderd en/of nuttig toegepast.

21. Transport en verpakking

21.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever - 7 - Algemene Voorwaarden Afzetbak.nl – versie Oktober 2017 nr. 1 verantwoordelijk voor transport van de producten conform de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden en geschiedt deze voor haar rekening en risico.

21.1 Wanneer de opdrachtgever voertuigen, inzamelmiddelen of andere zaken gebruikt dan wel ter beschikking stelt ter uitvoering van enige met Afzetbak.nl gesloten overeenkomst, garandeert de opdrachtgever dat deze voertuigen, inzamelmiddelen of andere zaken aan alle daartoe gestelde (wettelijke) eisen voldoen. Bovendien zal de opdrachtgever de voertuigen gedurende de overeenkomst verzekerd houden voor wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden.

21.2 De opdrachtgever vrijwaart Afzetbak.nl voor eventuele aanspraken van derden, waaronder de vervoerder, in verband met het gebruik van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voertuigen, containers, inzamelmiddelen of andere zaken voortvloeiende uit en/of verband houdende met de overeenkomst.

22. Eigendomsvoorbehoud

22.1 Alle door Afzetbak.nl in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Afzetbak.nl totdat de opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de met Afzetbak.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

22.2 Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van Afzetbak.nl op de opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud of pandrecht van Afzetbak.nl rust buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te vermengen met andere zaken, van andere zaken een hoofd- of bestanddeel uit te laten maken, te be- of verwerken, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

22.3 De opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3:92 lid 1 BW gaat niet in vervulling in geval van betaling in verband met een schuld van de opdrachtgever aan Afzetbak.nl door een derde die door die betaling in de rechten van Afzetbak.nl wordt ge -subrocheerd.

22.4 Voor het geval en voor zover de eigendom van Afzetbak.nl op de door haar aan de opdrachtgever geleverde producten niet meer bij haar zou berusten, verleent de opdrachtgever aan Afzetbak.nl reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op alle door Afzetbak.nl aan de opdrachtgever geleverde en te leveren producten, alsmede op diens vorderingen uit hoofde van de in artikel 22.7 bedoelde verzekeringen. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die Afzetbak.nl op de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. De opdrachtgever verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat op de verpande producten en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.

22.5 Afzetbak.nl heeft een onherroepelijke volmacht om voor en namens de opdrachtgever alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van de pandrechten als bedoeld in artikel 22.4, voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 BW is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van Afzetbak.nl alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden.

22.6 Zodra de opdrachtgever in zijn verplichtingen jegens Afzetbak.nl te kort schiet, is Afzetbak.nl zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de producten terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen, zulks onverminderd de overige aan Afzetbak.nl toekomende rechten krachtens de wet. De opdrachtgever machtigt Afzetbak.nl reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) – ook eventueel bij derden die voor de opdrachtgever producten houden - te (doen) betreden waar de zaken zich bevinden.

22.7 Zolang de producten aan Afzetbak.nl in eigendom toebehoren respectievelijk zij daarop een pandrecht heeft, is de opdrachtgever verplicht de betreffende producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings-, water- en andere schade en de polis van de betreffende verzekeringen op het eerste daartoe strekkende verzoek aan Afzetbak.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Afzetbak.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Afzetbak.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

22.8 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Afzetbak.nl veilig te stellen.

22.9 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Afzetbak.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

23. Kwaliteit, hoeveelheid en derden

23.1 Afzetbak.nl staat er niet voor in, dat de te leveren producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Afzetbak.nl kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De verkochte producten zijn uitsluitend bestemd voor (standaard) commercieel gebruik.

23.2 Afzetbak.nl kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van de producten (waaronder begrepen de fysische of milieuhygiënische kwaliteit) tot het moment van feitelijke (af)levering als bedoeld in artikel 19.2. Over de staat van de door Afzetbak.nl geleverde producten komt de opdrachtgever niet de rechten toe die de wet een consument uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt. De aansprakelijkheid van Afzetbak.nl is beperkt tot hetgeen voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden.

23.3 Het gewicht van de (af) geleverde hoeveelheid producten wordt bepaald met behulp van een door Afzetbak.nl aan te wijzen weegtoestel op de be- of verwerkingsinrichting c.q. de locatie van Afzetbak.nl dat voorzien is van een geldig ijkcertificaat. De op vorenstaande wijze vastgestelde hoeveelheid is bindend voor de opdrachtgever. - 8 - Algemene Voorwaarden Afzetbak.nl - versie Oktober 2017 nr. 1

23.4 De producten worden door Afzetbak.nl aan de opdrachtgever vergezeld van een genummerde weeg bon.

23.5 Afzetbak.nl is gerechtigd tot maximaal drie procent (3%) meer of minder af te leveren dan de door de opdrachtgever bestelde hoeveelheid producten, met dien verstande dat de opdrachtgever de daadwerkelijk af geleverde hoeveelheid dient te betalen.

23.6 Een bij (af)levering door Afzetbak.nl aan de opdrachtgever verstrekte weeg bon als bedoeld in artikel 23.4, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de (af)geleverde producten juist weer te geven, tenzij de opdrachtgever eventueel bezwaar hier tegen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering aan Afzetbak.nl schriftelijk meldt, bij gebreke waarvan het recht op enige aanspraak van de opdrachtgever vervalt.

23.7 Afzetbak.nl is gerechtigd de te leveren hoeveelheid producten geheel of ten dele te betrekken c.q. te doen vervaardigen door (een) derde(n).

24. Keuring

24.1 De opdrachtgever is bevoegd met betrekking tot de fysische of milieuhygiënische kwaliteit de producten (eventueel op overeengekomen monsters) voor feitelijke (af)levering als bedoeld in artikel 19.2 te laten keuren door een bevoegd en voor dat doel erkend laboratorium, waarbij keuringen en monsternemingen zullen worden uitgevoerd conform algemeen geldende methoden. Afzetbak.nl is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

24.2 De uitslag van de keuring is bindend voor partijen. Een negatief keuringsresultaat geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden; de opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De kosten van de keuring komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever, ongeacht de uitkomst.

24.3 De opdrachtgever kan na de feitelijke aflevering geen beroep meer doen op het feit dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst zou beantwoorden en/of enige gebreken bevat, tenzij opdrachtgever Afzetbak.nl hiervan terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering schriftelijk in kennis stelt.

25. Onderzoek, reclame en verjaringstermijn

25.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 23.6 en in afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 geldt ten aanzien van producten het volgende. De opdrachtgever dient de producten onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering schriftelijk aan Afzetbak.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen, nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Afzetbak.nl te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Afzetbak.nl in staat is adequaat te reageren. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afzetbak.nl zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. De opdrachtgever dient Afzetbak.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

25.2 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert als bedoeld in artikel 25.1, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten. De rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afzetbak.nl zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

25.3 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan is de opdrachtgever gehouden de producten als een goed huisvader onder zich gehouden totdat Afzetbak.nl aangeeft hoe te handelen met de geleverde producten. Afzetbak.nl zal het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Afzetbak.nl vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een billijke vervangende vergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de gebrekkige producten aan de opdrachtgever voldoen. Afzetbak.nl is nimmer tot verdergaande (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om, alvorens Afzetbak.nl tot vervanging overgaat, de te vervangen producten aan Afzetbak.nl te retourneren en de eigendom daarvan aan Afzetbak.nl te verschaffen, tenzij Afzetbak.nl uitdrukkelijk anders aangeeft.

25.4 Zowel de opdrachtgever als Afzetbak.nl kunnen ingeval van afkeuring van producten vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

25.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Afzetbak.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

25.6 Afzetbak.nl voldoet aan de regels van AVG (zie link www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Al onze leveringen geschieden volgens de Algemene Voorwaarden voor leden van de Stichting WebwinkelKeur. Onze webwinkel heeft een lidmaatschap. Kijkt u op: https://www.webwinkelkeur.nl/leden/

De onderstaande klachtenregeling is van toepassing volgens de webwinkelkeur. "We raden u aan om klachten eerst bij ons ‘ afzetbak.nl ’ kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."