Ga naar inhoud
Afzetbak.nl weekend korting, levering door heel Nederland! 🇳🇱

Bouwprotest op Malieveld - Grond in verzet

Geplaatst op woensdag 30 oktober 2019 door Maurice Hagen

Afgelopen maandag 8 juli is het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' aangeboden aan de Tweede Kamer en is deze per direct in werking getreden. Dit tijdelijk handelingskader is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de centrale overheden opgesteld en biedt, los van gebieden waar op lokaal niveau al gebied specifiek beleid was opgesteld, een tijdelijk landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Het Tijdelijk handelingskader dient per 8 juli 2019 te worden toegepast, omdat het invulling geeft aan de geldende zorgplichten en het voorzorgbeginsel. Door de regeling worden wij per direct geconfronteerd met een onderzoeksplicht op PFAS van alle in Nederland toe te passen grond en baggerspecie.

 

In grote lijnen geldt het volgende:

  • In het kader van het Besluit bodemkwaliteit zullen voor het toepassen van grond en baggerspecie de gehalten aan PFAS moeten worden vastgesteld.
  • Deze verplichting geldt vanaf 8 juli 2019. Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019, daarvoor kan de grond nog worden toegepast zonder aanvullende analyse op PFAS. Bij toepassing na 1 oktober 2019, moet de partij wel aanvullend op PFAS worden onderzocht.
  • In het handelingskader zijn voor generieke toepassingen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau en buiten grondwater beschermingsgebieden toepassingsnormen opgenomen.
  • Voor de overige toepassingen, waaronder (grootschalige) toepassing in oppervlaktewater en onder grondwater zijn geen normen opgenomen en geldt de bepalingsgrens van 0,1 μg/kg d.s. dit betekent dat er geen enkele PFAS stof mag worden aangetroffen.

 

Wat betekent dit voor u en ons?

De brief van het ministerie met het tijdelijk handelingskader en met name de directe ingangstermijn hebben wij niet voorzien en de totale gevolgen zijn wij nog aan het uitwerken. Wel voorzien wij dat dit handelingskader veel gaat betekenen en van invloed is op zowel lopende projecten en projecten die nog gaan starten.

Omdat gewijzigde overheidsmaatregelen gevolgen hebben voor reeds gedane prijzen (aanbiedingen) en projecten zullen er maatregelingen nodig zijn. En tevens bij reeds uitgevoerde en nog uit te voeren (water) bodemonderzoeken en partijkeuringen. Per partij zullen wij bekijken of wij deze nog kunnen afvoeren, accepteren of leveren. Dit geldt ook voor acceptatie op onze grondbanken.

 

Heeft u vragen of wilt u weten wat dit voor uw project betekent? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Afzetbak.nl

Zoals u van ons gewend bent willen wij samen met u oplossingsgericht werken binnen de wet- en regelgeving welke nu voor ons allen van toepassing is.

Maurice Hagen - Afzetbak.nl

Maurice Hagen

Eigenaar van Afzetbak.nl en Rolcontainerservice.nl